076 - Shawn Knight of Child Bite 7-15-12 Pig & Whiskey, Ferndale, MI