080 - Child Bite at Pig & Whiskey, Ferndale, MI 7-15-12